به روز رسانی و آپدیت هسته ویروس شناسی در تمامی محصولات امنیتی دکتر وب