به روز رسانی جدید برای ابزار امنیتی CureIt – تشخیص تهدید و ارتقاء خنثی سازی